Verkoopsvoorwaarden

 

1.0 Herroepingsrecht consumenten

1.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 (veertien) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
1.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

2.0 Algemene verkoopsvoorwaarden

2.1 Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en leveringen aan de klant behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

 

2.2 Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de verkoop waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele vroegere of latere bestellingen.

2.3 Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

2.4 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Algemene verkoopsvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2.5 Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Alle eventuele taksen, rechten, portokosten, verplaatsingkosten, leveringskosten en andere kosten zijn ten laste van de koper.

3.0 Betaling

3.1 Al onze facturen moeten betaald worden ofwel onmiddellijk bij ontvangst van de goederen (contant of met bancontant) ofwelbij overeenkomst door middel van storting binnen de 7 kalenderdagen op één van onze rekeningen vermeld op de voorzijde van de factuur.

3.2 De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens deze Algemene verkoopsvoorwaarden.

4.0 Laattijdige betaling – wanbetaling

4.1 Na de vervaldag geldt een rentevoet van: de referentie-intrestvoet, vermeerderd met zeven (7) procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

4.2 Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan de verkoper zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot ontbinding van de overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.

4.3 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag verbindt de koper zich er uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de hierboven vermelde rente en de eventuele invorderingskosten als schadevergoeding aan de verkoper een bedrag te betalen gelijk aan tien ten honderd (10%) van de onbetaalde factuurbedragen, exclusief BTW, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00), ongeacht het recht van de verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4.4 De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt tevens de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

4.5 De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur.

4.6 Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.

4.7 Ze worden vooreerst toegerekend op eventueel gemaakte invorderings- en/of gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

4.8 De aanvraag tot faillissement, gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.9 Wij behouden ons in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de koper bij aangetekende brief, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.0  Terugname-omruilen

5.1 Verkochte goederen kunnen niet worden teruggenomen, noch omgeruild, tenzij uitdrukkelijke afzonderlijke overeenkomst.

6.0  Garantie

6.1 De garantie telt enkel op ons terrein of tot de koper het materiaal heeft aanvaard

7.0   Uitvoering – levering

7.1 De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieventitel.

7.2 Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijnen kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

7.3 Elke vertraging in de uitvoering waarvan de koper kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de koper.

7.4 Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen van de oorspronkelijke bestelling vervallen en vervangen worden door de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen van de nieuwe bestelling.

7.5 Eventuele kosten van in ontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de koper.

7.6 Wanneer de koper weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals verplaatsingskosten en opslagkosten, voor zijn rekening .

7.7 Bij de levering van de goederen tekent de koper de factuur/leveringsbon af voor ontvangst.

7.8 Zichtbare beschadigingen aan de geleverde goederen moeten onmiddellijk op de factuur/leveringsbon vermeld worden.

7.9 Later worden daaromtrent geen klachten meer aanvaard.

8.0  Overgang van eigendom en risico:
8.1 Alle aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem worden gebruikt, blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs.

8.2 De koper draagt niettemin vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, verlies, vernieling, diefstal en verdwijning van de goederen.

8.3 Wordt het bestelde door de koper doorverkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.

9.0  Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 

9.1 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, tenzij de verkoper de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken verkiest.
9.2 Het Belgische recht is van toepassing

[elfsight_facebook_chat id=”1″]