PRIVACYVERKLARING EUROROOF

 • Waarom deze privacyverklaring?

Euroroof hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Euroroof de betrokkene van onze website, namelijk de natuurlijke persoon wiens gegevens worden verwerkt en die direct of indirect hierop kan geïdentificeerd worden (hierna de “Gebruiker”), wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de Gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacyverklaring in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

 • Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

 

Euroroof l is verantwoordelijk voor de website www.euroroof.be en is een initiatief van:

Euroroof
Roosbroeklaan 22/22
9230 Wetteren
Ondernemingsnummer: 0525.910.244
E-mail: info@euroroof.be

Euroroof is verwerkingsverantwoordelijke (‘controller’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het  doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

          2.2 Verwerkers

 

Distributie- en logistieke partners

Om jouw bestelling te kunnen voldoen werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals DHL , BPost en GLS. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Euroroof verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • Je IP-adres
 • Je voor-en/of achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je mailadres
 • Je geslacht
 • Je locatiegegevens
 • Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

 

Euroroof verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel aan de hand waarvan men aankopen kan doen op onze webshop.
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de website van Euroroof worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van Euroroof bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Euroroof en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Euroroof zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Euroroof.
We kunnen je dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Euroroof heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

 • Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om jou meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om je persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij je graag door naar onze Cookie Statement.

Als je de website van Euroroof wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Hoe je cookies kan uitschakelen, staat te lezen in ons Cookie Statement.

 • Wat zijn mijn rechten?

 

 • Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Euroroof verwerkt jouw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Je persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze privacyverklaring verzameld en verwerkt.
 • Je persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Je persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de periode die effectief nodig is voor het kunnen volbrengen van de doeleinden zoals bepaald in artikel 4 van deze Privacyverklaring.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Euroroof onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 • Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

 

Indien je je identiteit bewijst, beschik je over een recht om van Euroroof uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Wanneer Euroroof jouw gegevens verwerkt, heb je bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de Verordening. Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Euroroof hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@euroroof.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het gebruikersprofiel. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Euroroof. Euroroof zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de Gebruiker.

Je hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Euroroof beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 

 • Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Euroroof nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Euroroof jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Euroroof nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Euroroof staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Euroroof dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Indien je wenst om jouw recht uit te oefenen, zal Euroroof hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar info@euroroof.be.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Euroroof verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht uit te oefenen, zal Euroroof hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar info@euroroof.be.

 • Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Euroroof  bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien je wenst jouw recht uit te oefenen, zal Euroroof hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending  of via een mail naar info@euroroof.be.

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy verklaring en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.